ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - evidentemente

النطق
adv. evidently, apparently, clearly

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - evidentemente

النطق
adv. obviously, evidently; apparently, glaringly; clear, sure

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - evidentemente

النطق
adv. evidently, obviously, apparently; palpably

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - evidentemente

النطق
(certezza) apparemment; manifestement; visiblement; clairement

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - evidentemente

النطق
adv. unverkennbar, klugerweise, offenbar, offensichtlich, anschaulich, klar, deutlich, anscheinend, augenscheinlich

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - evidentemente

النطق
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - evidentemente

النطق
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - evidentemente

النطق
adv. offensichtlich, offenbar

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - evidentemente

النطق
adv. очевидно

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - evidentemente

النطق
adv. 아마, 필경


© dictionarist.com