ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - feature

النطق
‏ميزة، هيئة، صورة، ملامح، مقالة خاصة، خصوصية، الفيلم الرئيسي‏
‏برز، عرض، تخيل، ظهر، قام بدور، شبه‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - feature

النطق
n. characteristic, prominent quality; facial structure; full-length film; attraction; regular column (in a newspaper); attribute, advantage, positive quality of a program(Computers); function, capability (i.e. of a software program)
v. characterize; depict, describe; star in a movie (or theatrical performance, etc.); present; emphasize, give prominence to; imagine (Slang)
n. feature, characteristic, prominent quality; facial structure; full-length film; attraction; regular column (in a newspaper); attribute, advantage, positive quality of a program (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - feature

النطق
n. caractéristique; trait de visage;film long métrage; attraction; rubrique dans le journal; dispositif; caractère positif, avantage d'un produit (informatique)
v. caractériser; décrire; être vedette; présenter; mettre en évidence; décrire; imaginer (Argot)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - feature

النطق
n. Merkmal, Kennzeichen, Charakteristikum, Eigenschaft; (Comput) positive Eigenschaft einer Ware
v. charakterisieren; vorkommen; herausstellen; ähnlich sein

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - feature

النطق
n. ciri, sifat, keistimewaan, segi, corak, artikel, karangan, film utama
v. mengutamakan, menonjolkan, membayangkan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - feature

النطق
s. caratterizzazione, caratteristica; struttura del viso; pellicola completa; attrazione; colonna fissa (nel giornale); (inform.) qualità, vantaggio, caratteristica positiva di un prodotto
v. caratterizzare, distinguere; (Giorn) mettere in evidenza, dare risalto a; (Cin, Teat) avere come protagonista, dare una parte di primo piano a, presentare; ritrarre, rappresentare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - feature

النطق
n. cecha, aspekt, akcent, właściwość
v. cechować, opisać, przedstawiać, odgrywać ważną rolę, uwydatniać, opisywać, przedstawić, uwydatnić

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - feature

النطق
s. característica; traços, feições; filme de longa-metragem; atração; coluna (jornal); (informática) atributo, vantagem, característica positiva do produto, função
v. retratar; exibir filme; apresentar (um artista); descrever; imitar (gíria)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - feature

النطق
n. trăsătură, caracter, trăsătură distinctivă, calitate, însuşire, proprietate, trăsătură a feţei, fizionomie, articol de ziar deosebit de important
v. înfăţişa, caracteriza, da rolul principal

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - feature

النطق
с. черта лица, черта, особенность, характерная черта; деталь, признак, свойство; подробность рельефа местности; гвоздь программы; большая статья в газете; полнометражный фильм; основной фильм кинопрограммы
г. быть характерной чертой, показать на экране, показывать; рисовать, зарисовать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - feature

النطق
s. rasgo, aspecto, característica, facción; (inform.) característica, ventaja del producto
v. presentar, destacar, exhibir

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - feature

النطق
f. karakterize etmek, belirtmek, önem vermek, yayınlamak, başrolde oynatmak
i. yüz hattı, yüzün bir bölümü, özellik, asıl şey, sunuş

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - feature

النطق
n. особливість, стаття, ознака, риса, штрих
v. характеризуватися, зображати

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - feature

النطق
n. feature

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - feature

النطق
n. feature, characteristic, prominent quality; facial structure; full-length film; attraction; regular column (in a newspaper); attribute, advantage, positive quality of a program (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - feature

النطق
zn. kenmerk, karakteristiek; opvallende eigenschap; gezichtsvorm; volledige film; attraktie; vaste rubriek (in de krant); (in computers) eigenschap, positieve eigenschap van een produkt
ww. een (belangrijke) plaats innemen; vertonen; brengen, speciale aandacht besteden aan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - feature

النطق
ουσ. χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό εξέχον θέμα
ρήμ. προεξέχω, χαρακτηρίζω

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - feature

النطق
n. document exclusif (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - feature

النطق
i. konulu film (n)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - feature

النطق
(名) 特征, 特色, 容貌; 全长胶片; 吸引; 报纸上的一般栏目; 程序的优点, 专长, 特点 (计算机用语)
(动) 是...的特色; 放映; 特写

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - feature

النطق
(名) 特徵, 特色, 容貌
(動) 是...的特色; 放映; 特寫

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - feature

النطق
n. आकृति, रूप, लक्षण, वैशिष्टय, नाटयरूपक, महत्त्वपूर्ण लेख
v. प्रकट करना, प्रकट दिखलाना, विशिष्ट होना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - feature

النطق
(動) 呼び物とする; 特集する; 主演させる; 目立つ; 特徴づける; 想像する(俗語)
(名) 特徴, 特色; 顔の一部; 顔立ち; 本編; 連載記事; (コンピュータ)機能

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - feature

النطق
명. 얼굴의 생김새, 지세, 특색, 주요 프로, 특별 기사, 특작품
동. 특색을 이루다, 특징을 이루다; 특종기사를 쓰다, 서술하다, 대서특필하다; 주연시키다( 연극상연 등에서); 강조하다; 상상하다(속어)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - feature

النطق
n. nét mặt, đặc tính, đặc trưng, đặc sắc, trạng thái đặc biệt, tính chất, phim hát bóng
v. làm nổi, miêu tả, đóng phim, tả ra


الأزمنة

Present participle: featuring
Present: feature (3.person: features)
Past: featured
Future: will feature
Present conditional: would feature
Present Perfect: have featured (3.person: has featured)
Past Perfect: had featured
Future Perfect: will have featured
Past conditional: would have featured
© dictionarist.com