ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - first party insurance

النطق
insurance which covers injury to the driver of a vehicle involved in a car accident

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - first party insurance

النطق
assurance du premier côté (assurance pour les dégâts des biens personnels, par exemple dans un accident de voiture pour le conducteur)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - first party insurance

النطق
Selbstversicherung

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - first party insurance

النطق
assicurazione danni personali (da pagarsi in caso di incidente al proprietario dell'auto)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - first party insurance

النطق
seguro de primeira parte (seguro de danos do indivíduo, indenização por prejuízos causados num acidente de carro ao motorista do carro)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - first party insurance

النطق
seguro de la primera parte (seguro contra daños corporales, compensación por daños infligidos en un accidente de tránsito al conductor de un vehículo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - first party insurance

النطق
eerste partijverzekering (verzekering over persoonlijke schade, schadevergoeding die aan de chauffeur van een auto wordt uitgekeerd tengevolge van een ongeluk)
dictionary extension
© dictionarist.com