ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - focus

النطق
‏بؤرة، تركيز، الطول البؤري، التعديل البؤري، مركز المرض، مركز نشاط، نقطة التلاقي، مركز، محرق‏
‏تركز، ركز، تمركز، بئر‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - focus

النطق
n. center, hub; area in a dialog box which receives input (Computers)
v. adjust the focus of; make clear, bring into focus; bring to a focus; concentrate
n. focus, center of attention

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - focus

النطق
n. foyer; centre; noyau; siège (Médecine); zone d'entrée dans une boîte de dialogue (Informatique)
v. concentrer; mettre au point; converger; se concentrer; focaliser, mettre au point; rendre net

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - focus

النطق
n. Fokus; (Comput) der Bereich in einem Dialogkasten der Informationen erhält
v. fokussieren; sich herauskristallisieren; konzentrieren; sich konzentrieren, sich widmen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - focus

النطق
n. fokus, titik api, pusat, buah, buah mulut, buah bibir
v. menyetel lensa, memfokuskan, memusatkan, bertumpu, melihat dgn jelas

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - focus

النطق
s. focus (della lente); focalizzazione; epicentro; (inform.) zona nella casella dialogo destinata all'ingresso di dati
v. mettere a fuoco, puntare; (fig) concentrare, far convergere

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - focus

النطق
n. ognisko {fiz.}, fokus, centrum {przen.}, centrum
v. ogniskować, skupiać, nastawić obraz na ostrość

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - focus

النطق
s. foco; (em informática) a área na caixa de diálogo que recebe a emissão (input)
v. focalizar; focar; concentrar-se em-; concentrar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - focus

النطق
n. focar
v. aţinti, concentra, centra, uni

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - focus

النطق
с. фокус, средоточие, очаг, центр; область диалогового окна предназначенная для ввода данных [комп.]
г. фокусировать, помещать в фокусе, сосредоточивать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - focus

النطق
s. foco, distancia focal; centro, raíz; (inform.) área de la caja de dialogo que recibe entrada/input
v. enfocar, centrar, concentrar, poner en la mira; enfocarse

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - focus

النطق
f. odaklamak, bir noktada toplamak, odağı ayarlamak
i. odak, odak noktası, dikkati toplayan şey

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - focus

النطق
n. фокус, осередок
v. фокусувати

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - focus

النطق
n. focus, center of attention

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - focus

النطق
zn. focus, brandpunt (ook in computers); (in computers) de plaats in een conversatie raam voor de ontvangst van de invoer
ww. concentreren, in focus zetten, samenvatten

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - focus

النطق
ουσ. εστία
ρήμ. συγκεντρώ, ρυθμίζω, συγκεντρώνω

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - focus

النطق
1. (optica) foyer (m)
2. (fysica) foyer (m)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - focus

النطق
(名) 焦点, 焦距; 中心, 中央; 对话方块接受输入的区域 (计算机用语)
(动) 使聚焦, 集中, 调焦; 聚焦; 注视

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - focus

النطق
(名) 焦點, 焦距
(動) 使聚焦, 集中, 調焦; 聚焦; 注視

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - focus

النطق
n. किरण-केन्द्र, अभिरुचि-केन्द्र, केंद्र-बिंदु
v. केन्द्रित करना, केन्द्रित होना, फ़ोकस करना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - focus

النطق
(動) 焦点を合わせる; 集める; 集中する; 注意を集中させる
(名) 焦点; 焦点距離; 中心; (コンピュータ)フォーカス, 入力を受け取れるウィンドウ (ダイアログボックス)のこと

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - focus

النطق
명. 초점, 쏠리는 점, 진원, 병소
동. 초점을 맞추다; 확실하게 하다; 집중시키다

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - focus

النطق
v. tập trung những tia sáng, sửa cho đúng, chỉnh hình cho đúng


dictionary extension

الأزمنة

Present participle: focusing
Present: focus (3.person: focuses)
Past: focused
Future: will focus
Present conditional: would focus
Present Perfect: have focused (3.person: has focused)
Past Perfect: had focused
Future Perfect: will have focused
Past conditional: would have focused
© dictionarist.com