ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. pubescent, sexually mature; (about a leaf) covered with soft downy hairs

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. formé, nubile, adulte

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. maturo: sessualmente maturo

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. половозрелый

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. púber

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - geschlechtsreif

النطق
adj. 青春期的。性成熟的。软毛覆盖的。


© dictionarist.com