ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - habilitado

النطق
adj. licensed, adept

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - habilitado

النطق
n. paymaster, one who pays salaries

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - habilitado

النطق
1. (diploma) diplômé; qualifié; habilité; compétent
2. (pessoa) qualifié; éligible

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - habilitado

النطق
1. (permiso) autorisé; permis; habilité
2. (militar) trésorier (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - habilitado

النطق
n. bevollmächtigte, quästor, zahlmeister
a. berechtigt, befugt


dictionary extension
© dictionarist.com