ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - hepatomegaly

النطق
hépatomégalie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - hepatomegaly

النطق
Hepatomegalie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - hepatomegaly

النطق
hepatomegalia

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - hepatomegaly

النطق
(名) 肝肿大

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - hepatomegaly

النطق
(名) 肝腫大

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - hepatomegaly

النطق
(名) 肝腫
dictionary extension
© dictionarist.com