ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - impulsar

النطق
v. impel, urge into action

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - impulsar

النطق
v. impulse; act, operate; impel, propel; thrust; boost

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - impulsar

النطق
(mecánico) propulser

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - impulsar

النطق
v. antreiben, treiben, anstoßen, bewegen, fördern

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - impulsar

النطق
v. приводить в движение, побуждать

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - impulsar

النطق
v. 추진하다


dictionary extension

الأزمنة

Gerúndio; Particípio pretérito: ~ando; ~ado
Presente do indicativo: ~o, ~as, ~a ~amos, ~ais, ~am
Pretérito imperfeito do indicativo: ~ava, ~avas, ~ava ~ávamos, ~áveis, ~avam
Pretérito perfeito simples do indicativo: ~ei, ~aste, ~ou ~amos, ~astes, ~aram
Pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo: ~ara, ~aras, ~ara ~áramos, ~áreis, ~aram
Futuro do presente simples: ~arei, ~arás, ~ará ~aremos, ~areis, ~arão
© dictionarist.com