ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - intrínseco

النطق
adj. intrinsic, inherent

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - intrínseco

النطق
adj. intrinsical, intrinsic

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - intrínseco

النطق
(geral) intrinsèque

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - intrínseco

النطق
(general) intrinsèque

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - intrínseco

النطق
a. inner, innerlich, eigentlich, wesentlich

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - intrínseco

النطق
adj. 본래 갖추어진


dictionary extension
© dictionarist.com