ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - kraft

النطق
Packpapier

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - kraft

النطق
s. papel kraft, papel pardo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - kraft

النطق
с. крафт-бумага

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - kraft

النطق
i. ambalaj kâğıdı

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - kraft

النطق
(m) n. kraft, sturdy paper used for bags and as a wrapping paper

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - kraft

النطق
n. sturdy paper used for bags and as a wrapping paper

التركية → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - kraft

n. sturdy paper used for bags and as a wrapping paper
n. force, power, strength; military power; authority; binding power, effect (of a law)
n. kraft, sturdy paper used for bags and as a wrapping paper

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - kraft

النطق
n. force (f), poigne (f), fermeté (f), puissance (f), vigueur (f), énergie (f), pouvoir (m), employé (m), vertu: vertus (pl)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - kraft

النطق
n. forza (f), lena (f), energia (f), capacità (f), violenza (f), potenza (f), fortezza (f), vigore (m), potere (m), impeto (m), lavoratore (m), elemento (m), muscol
prep. forza: in forza di

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - kraft

النطق
n. сила (f), усилие (f), воздействие (f), работник (f), специалист (f), энергия (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - kraft

النطق
n. fuerza (f), energía (f), poder (m), potencia (f), esfuerzo (m), brío (m), poderío (m), vehemencia (f), savia (f), vigor (m), virtud (f), eficacia (f), fortaleza (f), capacidad (f), facultad (f), ayudante (m)
n. asistente (mf), personal (m), mano de obra (f), dinamia (f), fibra (f), nervio (m), obra (f), rec

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - kraft

النطق
i. güç (f), kuvvet (f), büyüklük (f), değim (f), derman (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - kraft

النطق
kracht ,krachtens ,macht ,krachtje ,vermogen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - kraft

النطق
(名) 牛皮纸

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - kraft

النطق
(名) クラフト紙

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - kraft

النطق
[die]力。力量。威力。势力。兵力。权力。(法律)效力。


dictionary extension
© dictionarist.com