ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - learning curve

النطق
graph which diagrams the function of trying, graph which is an index of the ability to learn over a period of time

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - learning curve

النطق
courbe d'étude (graphe décrivant le rendement comme une fonction d'expérience, graphe évaluant la capacité d'étude par rapport au temps)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - learning curve

النطق
Lernkurve (grafische Darstellung des Lernvermögens als Funktion der Zeit)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - learning curve

النطق
curva di apprendimento (tracciato su cui la capacità di apprendimento è misurato in base al tempo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - learning curve

النطق
diagrama do aprendizado (gráfico que descreve a incerteza como função de experiência, gráfico que representa a medida da capacidade de aprendizagem diante do tempo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - learning curve

النطق
Curva de aprendizaje ( gráfica que muestra capacidad como función de experiencia, diagrama que muestra una medida de la capacidad de aprendizaje en contra del tiempo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - learning curve

النطق
ögrenme egrisi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - learning curve

النطق
leercurve (grafische voorstelling v.h. leervermogen in een gegeven tijdperiode)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - learning curve

النطق
学习曲线

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - learning curve

النطق
學習曲線

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - learning curve

النطق
学習曲線
dictionary extension
© dictionarist.com