ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - legalized

النطق
‏موثق‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. make legal or lawful; legitimize, authorize, sanction (also legalise)
adj. made legal, made lawful; legitimized, authorized (also legalised)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. légaliser, rendre légal; légitimer, autoriser, confirmer, ratifier
adj. légalisé; autorisé, rendu légal

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. legalisieren; legal machen, zulässig machen
adj. rechtmäßig, legalisiert

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. legalizzare, rendere legale; autenticare
agg. legalizzato, abrogato

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. legalizar, legitimar
adj. está legalizado, passou pela legalização

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] г. узаконить, легализовать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] v. legalizar, autenticar, autentificar, autentizar, autorizar, convalidar, formalizar, legitimar
adj. legalizado, autenticado, autorizado, formalizado

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] ww. legaliseren; wettig maken, wettigen
bn. wettig gemaakt, gelegaliseerd

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] ρήμ. νομιμοποιώ

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] (动) 法律上认为正当, 使合法化, 公认

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] (動) 法律上認為正當, 使合法化, 公認

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - legalized

النطق
[legalized (Amer.) ] (形) 合法化した; 公認の
(動) 合法化する; 認可する(legalise とも綴る)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - legalized

النطق
[legalize (Amer.) ] 동. 법률화 하다; 공인하다


dictionary extension
© dictionarist.com