ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - longevidad

النطق
n. longevity, long life; length of life

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - longevidad

النطق
(general) longévité (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - longevidad

النطق
n. langlebigkeit, lebensdauer

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - longevidad

النطق
n. долголетие

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - longevidad

النطق
n. 장수


© dictionarist.com