ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - medido

النطق
adj. measured, deliberate

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - medido

النطق
[medir] v. measure; gauge; span; meter

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - medido

النطق
(cantidad) mesuré

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - medido

النطق
a. bemessen


dictionary extension
© dictionarist.com