ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - mini-

النطق
pref. mini-, mini-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - mini-

النطق
pref. mini-, kecil

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - mini-

النطق
мини-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - mini-

النطق
ek. mini, küçük

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - mini-

النطق
pref. міні-

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

الاندونيسية → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mini-

pref. mini-

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - mini-

النطق
μικρο-

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - mini-

النطق
pref. mini-

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - mini-

النطق
pref. mini-, klein-

التركية → ﺭﻮﺴﻳ - mini-

pref. мини-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - mini-

النطق
pref. 微型 (weı1 xıng2)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - mini-

النطق
pref. 微型 (weı1 xıng2)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - mini-

النطق
adj. छोटा
dictionary extension
© dictionarist.com