ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - mitigation

النطق
‏تخفيف، تسكين، تلطيف، تعديل‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mitigation

النطق
n. act of mitigating; appeasement, relaxation; softening in force or severity; lessening the impact or intensity of; condition of becoming less severe; condition of being assuaged (about punishments, circumstances, emotions, etc.)
n. mitigation, appeasement, softening in force or severity

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - mitigation

النطق
n. réduction, soulagement, apaisement, détente, allégement de peine

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - mitigation

النطق
n. Milderung, Linderung

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - mitigation

النطق
n. peringanan, kelonggaran

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - mitigation

النطق
s. mitigazione, alleviamento

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - mitigation

النطق
n. łagodzenie, osłabienie, uśmierzenie, ulga

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - mitigation

النطق
s. mitigação, suavização, alívio (de um castigo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - mitigation

النطق
n. alinare, micşorare, temperare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - mitigation

النطق
с. смягчение, уменьшение

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - mitigation

النطق
s. mitigación, aligeramiento, alivio, atenuación

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - mitigation

النطق
i. hafifletme

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - mitigation

النطق
n. пом'якшення, послаблення, злагіднення

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - mitigation

النطق
(f) n. mitigation, appeasement, softening in force or severity

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - mitigation

النطق
zn. leniging, verlichting; verzachting (v. straf)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - mitigation

النطق
ουσ. καταπράυνση, μετρίαση, μείωση

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - mitigation

النطق
(général) mitigazione (f); alleviamento (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - mitigation

النطق
(général) mitigação (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - mitigation

النطق
(général) mitigación (f); alivio (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - mitigation

النطق
[la] yumuşatma, yatıştırma, hafifletme

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - mitigation

النطق
(général) matiging (f)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - mitigation

النطق
(名) 缓解; 平静; 减轻

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - mitigation

النطق
(名) 緩解; 平靜; 減輕

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - mitigation

النطق
n. शमन, शांति, अल्पीकरण

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - mitigation

النطق
(名) 緩和; 軽減

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - mitigation

النطق
명. 완화; 누그러 뜨리는 것, 진정; 경감; 가볍게 함

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - mitigation

النطق
n. sự bớt giận, sự nguôi giận


dictionary extension
© dictionarist.com