ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nanotechnology

النطق
n. any technology that is based on a scale of nanometers (billionths of meters); any technology that is based on the placement or manipulation of single atoms

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nanotechnology

النطق
n. nanotechnologie, technolohgie de pointe qui s'intéresse aux objets à l'échelle moléculaire

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - nanotechnology

النطق
n. Nanotechnologie, jede Technologie auf nanometrischer Einheit basierend; jede Technologie auf die Manipultion einzelner Atome beruht

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - nanotechnology

النطق
s. qualquer tecnologia cujas dimensões são baseadas em bilionésimos do metro

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - nanotechnology

النطق
нанотехнология

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - nanotechnology

النطق
s. nanotecnología, cualquiera de las tecnología que se basa en un nanómetro (la billonésima parte de un metro); cualquiera de las tecnologías que se basan en el reemplazo o tratamiento de átomos simples

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - nanotechnology

النطق
zn. elke technologie gebaseerd op een schaal van nanometers (duizendsten van een meter); elke technologie gebaseerd op manipulatie van enkelvoudige atomen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - nanotechnology

النطق
(名) ナノテクノロジー, ナノメーターが基準となっている科学技術; 単一原子の配置や加工をするテクノロジー
dictionary extension
© dictionarist.com