ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nutrimento

النطق
n. nourishment, food, nurture, sustenance, feeding, nutriment

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nutrimento

النطق
(m) n. diet; nutriment, food

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nutrimento

النطق
n. nutriment, that which nourishes, source of sustenance

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nutrimento

النطق
(generi alimentari) nourriture (f); aliments (mp)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - nutrimento

النطق
n. ernährung, nahrung, speise, essen, futter

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nutrimento

النطق
(comestíveis) nourriture (f); aliments (mp)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nutrimento

النطق
(comestibles) nourriture (f); aliments (mp)


dictionary extension
© dictionarist.com