ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - nutritive

النطق
‏غذوي، مغذ، متعلق بالتغذية‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nutritive

النطق
adj. nourishing; healthy, of high food value
adj. nutritious, nutritive, nutrient
adj. nourishing, nutritive

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - nutritive

النطق
adj. nutritif, nutritionnel

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - nutritive

النطق
adj. nahrhaft; Ernährungs-

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - nutritive

النطق
a. bergizi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - nutritive

النطق
agg. nutritivo, nutriente

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - nutritive

النطق
n. środek odżywczy
a. odżywczy, pożywny

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - nutritive

النطق
adj. nutritivo; substancioso

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - nutritive

النطق
a. nutritiv, hrănitor, alimentar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - nutritive

النطق
прил. питательный, питающий, пищевой, доставляющий пищу

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - nutritive

النطق
adj. nutritivo, alimenticio, que nutre, sustancioso

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - nutritive

النطق
s. besleyici, beslenme, sindirim

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - nutritive

النطق
n. харчовий продукт, харч, їжа
a. поживний, харчовий

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - nutritive

النطق
[nutritif] adj. nutritious, nutritive, nutrient

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - nutritive

النطق
bn. voedend, voedzaam
zn. voedingsartikel

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - nutritive

النطق
επίθ. θρεπτικός, τροφικός

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - nutritive

النطق
(形) 有营养的, 与营养有关的, 有营养成份的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - nutritive

النطق
(形) 有營養的, 與營養有關的, 有營養成份的

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - nutritive

النطق
a. पौष्टिक, पुष्टिकर, खाद्य

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - nutritive

النطق
(形) 栄養の; 栄養のある

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - nutritive

النطق
형. 자양분이 있는, 영양분이 있는, 영양의, 영양에 관한

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - nutritive

النطق
n. chất dinh dưỡng
a. dùng làm đồ ăn, thuộc về sự dinh dưỡng


© dictionarist.com