ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - onvoorzien

النطق
adj. unforeseen, uncontemplated, unrehearsed, unprovided

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - onvoorzien

النطق
1. (algemeen) inattendu
2. (onverwacht) imprévu; inattendu
3. (algemeen) à l'improviste; au dépourvu; par hasard


dictionary extension
© dictionarist.com