ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - onvriendelijk

النطق
adv. ungracefully, disobligingly

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - onvriendelijk

النطق
(gedrag) froid; glacial; inamical; peu aimable; pas gentil


dictionary extension
© dictionarist.com