ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - onzekerheid

النطق
n. incertitude, uncertainty, doubt, insecurity, pendency, suspense, grogginess, hover, poise

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - onzekerheid

النطق
1. (twijfel) inquiétude (f); incertitude (f); doute (m); hésitation (f); perplexité (f); équivoque (f)
2. (gedrag) timidité (f); réserve (f); embarras (m); manque d'assurance; défiance de soi; insécurité (f)


© dictionarist.com