ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - oppiato

النطق
adj. opiate, containing opium or a derivative of opium

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - oppiato

النطق
(farmacia) opiacé (m); opiat (m); narcotique (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - oppiato

النطق
n. opiat


dictionary extension
© dictionarist.com