ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - oppositore

النطق
adj. anti, counteragent, opposing, resisting, hindering, contrasting

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - oppositore

النطق
(uomo) adversaire (m); opposant (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - oppositore

النطق
n. gegner, opponent, widersacher


© dictionarist.com