ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - osadía

النطق
n. daring; audacity

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - osadía

النطق
(comportamiento) hardiesse (f); audace (f); courage (m); bravoure (f); vaillance (f); valeur literature; intrépidité (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - osadía

النطق
n. kühnheit, wagemut, waghalsigkeit, vermessenheit, verwegenheit, dreistigkeit, keckheit, tapferkeit

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - osadía

النطق
n. смелость

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - osadía

النطق
n. 용감


dictionary extension
© dictionarist.com