ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - paciente

النطق
n. patient, one who receives therapy or treatment (medical, psychiatric, etc.)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - paciente

النطق
adj. patient, tolerant

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - paciente

النطق
n. patient, kranke
a. geduldig, langmütig, ausdauernd, unverdrossen

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - paciente

النطق
n. пациент,
adj. терпеливый

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - paciente

النطق
n. 환자
adj. 끈기 있는


© dictionarist.com