ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - picchiato

النطق
adj. beaten, hammered (of metal); (Slang) crackpot, nut, crazy, weirdo

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - picchiato

النطق
1. (apparenza) maltraité; malmené
2. (tocco) toqué; piqué

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - picchiato

النطق
adj. geschlagen, bekloppt


© dictionarist.com