ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - pistilo

النطق
(m) n. pistil, female reproductive organ in flowers

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - pistilo

النطق
n. pistil

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - pistilo

النطق
(botânica) pistil (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - pistilo

النطق
(botánica) pistil (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - pistilo

النطق
n. stempel, griffel

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - pistilo

النطق
n. 암술


dictionary extension
© dictionarist.com