ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - posibilidad

النطق
n. possibility, potential, faculty, chance, likel

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - posibilidad

النطق
1. (general) possibilité (f)
2. (hecho) possibilité (f); éventualité (f); contingence (f)
3. (probabilidad) possibilité (f); chance (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - posibilidad

النطق
n. möglichkeit, chance

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - posibilidad

النطق
n. возможность, вероятность

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - posibilidad

النطق
n. 가능성, 가망


© dictionarist.com