ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - próstata

النطق
n. prostate, gland that surrounds the bladder and releases seminal fluid

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - próstata

النطق
n. prostate, gland that surrounds the bladder and releases seminal fluid

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - próstata

النطق
(medicina) prostate (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - próstata

النطق
(medicina) prostate (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - próstata

النطق
n. prostata, vorsteherdrüse

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - próstata

النطق
n. 전립선


dictionary extension
© dictionarist.com