ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - prosodia

النطق
n. prosody, metrical system

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - prosodia

النطق
n. prosody, study of poetic meter; metrical system, system for creating verses

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - prosodia

النطق
(poesia) prosodie (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - prosodia

النطق
n. prosodie

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - prosodia

النطق
(poesía) prosodie (f)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - prosodia

النطق
n. prosodie


© dictionarist.com