ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - quebrado

النطق
adj. broke, bankrupt; out of order, broken

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - quebrado

النطق
adj. broken; rough, uneven; cracked; bankrupt

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - quebrado

النطق
1. (geral) cassé 2. (relatório) décousu
3. (dinheiro) fauché {informal}; à sec {informal} 4. (empresa) faillite; banqueroute
5. (descontínuo) discontinu; interrompu; entrecoupé

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - quebrado

النطق
(compañía) faillite; banqueroute

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - quebrado

النطق
n. bruch, gemeinschuldner, knick
a. zerklüftet, holperig, gebrochen, verkracht, bankrott

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - quebrado

النطق
adj. сломанный, разбитый

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - quebrado

النطق
n. 파산자
adj. 부서진, 거칠거칠한, 평탄하지 않은, 파산한


© dictionarist.com