ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - release

النطق
‏إعفاء، تحرير، إطلاق، تخل عن حق، عقد تخل قانوني، إذن بالنشر، إعتاق، ظهور، ضدور، منشور‏
‏حرر، سرح، أعتق، أطلق، تخلى، عرض للبيع، فك، أصدر‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - release

النطق
n. freedom, liberation; newly distributed film (or record, book, etc.); press release, statement provided to the media
v. set free, liberate, emancipate; loosen a hold, unfasten; make available to the general public; surrender, give up (Law)
v. reread, read another time, read again

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - release

النطق
n. délivrance; libération; décharge; mise en disponibilité; mise en circulation d'un disque ou d'un film récent; communiqué de presse
v. relâcher, libérer, émanciper; mettre en liberté; dégager; remettre (dette- Loi); abandonner, renoncer

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - release

النطق
n. Freilassung; neuer Film oder Aufnahme; Zeitungsmeldung
v. freilassen; befreien, freisetzen; auslösen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - release

النطق
n. pembebasan, kelepasan, pelepasan, surat bebas, pemberhentian, pengunduran, pengeluaran, lego
v. melepaskan, melepas, membebaskan, mengeluarkan, memperlepas, memperlepaskan, meloloskan, melupuntukan, melampiaskan, meledakkan, meloskan, mengadakan peetunjukan pertama, mengendurkan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - release

النطق
s. rilascio, liberazione; sollievo; (Dir) cessione; atto di cessione; dichiarazione stampa; lancio di un libro, film o versione di software
v. rilasciare, liberare, rimettere in libertà; sfogare, dare sfogo a; sciogliere, dispensare, assolvere; allentare; mettere in circolazione, fare uscire; (Dir) rinunciare a, abbandonare; cedere

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - release

النطق
n. uwolnienie, wyzwolenie, wypuszczenie, oswobodzenie, zezwolenie na publikację, opublikowanie, wydanie, spuszczenie, spust, cedowanie majątku, wyzwalacz
v. puścić, zrzec się {prawn.}, cedować {prawn.}, uwalniać, zwalniać, wyzwalać, wolno: puścić wolno, opublikowanie: pozwolić na opublikowanie, opublikować, wypuszczać, darować dług {prawn.}, puszczać, uwolnić, zwolnić, wyzwolić, wypuścić

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - release

النطق
s. liberação, soltura; lançamento (de um novo filme ou disco); aviso aos meios de comunicação; comunicado
v. libertar; liberar; resolver

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - release

النطق
n. eliberare, uşurare, punere în libertate, punere în circulaţie, punere în funcţiune, emitere, scutire, absolvire, degajare, desărcinare, declanşare, deblocare, lansare, cedare, cesiune, chitanţă, întrerupător {electr.}
v. dezrobi, elibera, pune în libertate, pune în circulaţie, dezlănţui, slobozi, scuti, scăpa, răspândi, emite, lansa, absolvi, ceda, debloca

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - release

النطق
с. освобождение, облегчение; оправдательный документ; документ о передаче права или имущества; расписка; опубликованный материал, сообщение для печати; выпуск фильма; разъединение, расцепление
г. освобождать, отпускать, выпускать, пускать; избавлять, облегчать, прощать долг; отказаться, передавать другому, увольнять, демобилизовать; сбрасывать; разрешать демонстрацию, разрешать публикацию

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - release

النطق
s. liberación, puesta en libertad, suelta; disparo; edición, puesta en circulación, puesta en venta; estreno; disparador; arrebato; anuncio, remitido; exculpación, descargo, desestimiento, indulto
v. soltar, desempuñar; publicar, sacar al aire; relevar, desvincular, eximir, solventar; excarcelar; desatar, desamarrar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - release

النطق
f. serbest bırakmak, salıvermek, koyvermek, salmak, muaf tutmak, affetmek, gösterime sokmak, yayın izni vermek, bırakmak, feragat etmek, ipoteğini çözmek, gevşetmek, deklanşöre basmak
i. bırakma, kurtuluş, serbest bırakma, serbest kalma, azat, muaf tutma, muafiyet, salıverme, yayın izni, davadan vazgeçme, feragat, devir, yay, deklanşör

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - release

النطق
n. звільнення, позбавлення, демобілізація, розмикання, відпущення, визволення
v. звільняти, відпускати, позбавляти, розчіпляти, відпустити, визвіл, спускати

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - release

النطق
zn. bevrijding; nieuwe uitgave (van een nieuw boek); nieuwe film; mededeling aan de pers
ww. loslaten; vrijlaten; bevrijden; vrijgeven

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - release

النطق
ουσ. απόλυση, ελευθέρωση
ρήμ. ελευθερώνω, απαλλάττω, ελευθερώ, απολύω, αποφυλακίζω, ανακοινώνω, ενοικιάζω πάλι

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - release

النطق
(名) 释放, 解放; 赦免; 豁免; 发行, 发表
(动) 释放, 解放; 发射, 投掷; 放松, 松开; 豁免

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - release

النطق
(名) 釋放, 解放; 赦免; 豁免; 發行, 發表
(動) 釋放, 解放; 發射, 投擲; 放鬆, 鬆開; 豁免

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - release

النطق
n. मुक्ति, छुटकारा, मोचन, रिहाई, निस्तार, निवारण, प्रकाशन, प्रदर्शन
v. मुक्त करना, उन्मुक्त करना, छूटना, छुड़ाना, छुटकारा देना, त्यागना, रिहा करना, रिहाई करना, रिहाई देना, प्रकाशित करना, प्रदशिर्त करना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - release

النطق
(名) 解放; 釈放通知; 免除; 開放; 除外; 公開
(動) 解放する; 免除する; 放す, 開放する; 外す, 除外する; 放棄する

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - release

النطق
명. 방면; 새음반(책 또는 영화 등)이 나옴; 언론의 자유
동. 석방하다; 헐렁하다; 방출하다, 일반에게 내놓다; 포기하다 (법률)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - release

النطق
n. sự thoát khỏi, sự thả ra, sự phóng thích, sự từ chối, sự đem ra bán, sự thả bom, cái cúp điện, giấy biên nhận, sự nhường lại, sự cho máy chạy, sự để lại, sự bay ra
v. miển trừ, phóng thích, thoát ra, ném bom, nhượng lại, từ chối


dictionary extension

الأزمنة

Present participle: releasing
Present: release (3.person: releases)
Past: released
Future: will release
Present conditional: would release
Present Perfect: have released (3.person: has released)
Past Perfect: had released
Future Perfect: will have released
Past conditional: would have released
© dictionarist.com