ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - scrolling

النطق
n. action of moving text or images horizontally or vertically so new information appears on one side of the screen as older information disappears from the other side (Computers); disruption in an Internet chat area by entering several lines of text faster than other individuals are able to type
n. scrolling, moving on-screen text or images horizontally or vertically (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - scrolling

النطق
n. défilement automatique (Informatique), déplacement vers le haut, le bas, la droite ou la gauche des données apparaissant dans une fenêtre, ce qui fait qu'elles ne sont plus affichées à l'écran et qu'elles laissent la place à d'autres données qui peuvent ainsi devenir visibles

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - scrolling

النطق
[scroll] v. mit Schnörkel verzieren
n. Scrolling, Bewegen von Textabbildungen horitontal oder vertikal um neue Information auf einem Bildschirm sehen zu können (Computer)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - scrolling

النطق
s. spostamento dei dati orizzontalmente o verticalmente sullo schermo (inform.)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - scrolling

النطق
s. paginar conteúdos na tela de um computador

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - scrolling

النطق
[scroll] г. украшать завитками

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - scrolling

النطق
[scroll] v. desplazar línea a línea; arrollar, enrollar; decorar con volutas

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - scrolling

النطق
kaydirarak

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - scrolling

النطق
n. scrolling, moving on-screen text or images horizontally or vertically (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - scrolling

النطق
zn. verschuiving van een tekst of beelden in horizontale of verticale richting zodat nieuwe informatie aan de ene zijde van het beeld verschijnt terwijl oude informatie aan de andere zijde verdwijnt (Computers)
zn. splitsing in een internetchat gebied door aantal zinnen van tekst sneller dan ander4en in te typen (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - scrolling

النطق
(Lex**) να τυλίξει

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - scrolling

النطق
[scroll] (动) 使成卷形; 用涡卷饰装饰; 卷起

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - scrolling

النطق
[scroll] (動) 使成卷形; 用渦卷飾裝飾; 卷起

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - scrolling

النطق
(名) スクロール, 隠れて見えない情報を画面上にあらわすためにテキストや像を水平または上下に動かすこと(コンピュータ); インターネットのチャットで人がタイプするよりもはやいいくつかのテキストのラインがはいることによる中断
(動) 巻物にする; 巻く; 渦巻く; (コンピュータ)スクロールする, 画面を自由に動かし必要な情報を映し出す

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - scrolling

النطق
[scroll] 동. 두루마리에 쓰다, 두루마리로 만들다, 말다
dictionary extension
© dictionarist.com