ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spartano

النطق
adj. Spartan; highly disciplined; austere; brave

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - spartano

النطق
1. (condizioni di vita) spartiate
2. (storia - uomo) spartiate (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spartano

النطق
n. spartaner
adj. spartanisch


© dictionarist.com