ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spasmo

النطق
n. spasm, cramp, convulsion

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - spasmo

النطق
(medicina) convulsion (f); spasme (m); crampe (f); petite contraction soudaine; petite convulsion (f); mouvement convulsif

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spasmo

النطق
n. spasmus


© dictionarist.com