ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spasmodico

النطق
adj. spasmodic, agonizing

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - spasmodico

النطق
1. (sforzo) frénétique
2. (medicina) convulsif; spasmodique

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spasmodico

النطق
adj. krampfartig, krampfhaft, spasmisch, spasmodisch


© dictionarist.com