ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spectateurs

النطق
n. audience, spectators, onlookers, crowd, house

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spectateurs

النطق
zuschauer

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - spectateurs

النطق
1. (représentation) uditorio (m); pubblico (m)
2. (quantité) pubblico (m); spettatori (mp); presenti (mp)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - spectateurs

النطق
1. (représentation) audiência (f); público (m)
2. (quantité) audiência (f); público (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - spectateurs

النطق
1. (représentation) auditorio (m); público (m)
2. (quantité) concurrencia (f); asistencia (f)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - spectateurs

النطق
1. (représentation) publiek (n); toeschouwers (p); kijkers (p)
2. (quantité) opkomst (f); aantal aanwezigen (p)


dictionary extension
© dictionarist.com