ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - speed bump

النطق
n. casse-vitesse (m)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - speed bump

النطق
Bodenschwelle, Beruhigungsschwelle, Rüttelschwelle, Fahrbahnhöcker, Bremsschwelle, Bremshügel, Fahrbahnschwelle, Holperschwelle, Krefelder/Moabiter Kissen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - speed bump

النطق
s. banda de frenado (f)


dictionary extension
© dictionarist.com