ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - squille

النطق
(m) n. (Zoology) squill

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - squille

النطق
[squilla] n. bell; (Zoology) squill, Squilla mantis

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - squille

النطق
[la] karides


dictionary extension
© dictionarist.com