ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - squillo

النطق
n. ring, blast, blare, flourish

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - squillo

النطق
(suono) tintement (m); sonnerie (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - squillo

النطق
n. stoß


dictionary extension
© dictionarist.com