ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - squisitezza

النطق
n. refinement, considerateness, exquisiteness

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - squisitezza

النطق
1. (culinario) délicatesse (f)
2. (persona) raffinement (m); délicatesse (f)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - squisitezza

النطق
n. erlesenheit, vorzüglichkeit


dictionary extension
© dictionarist.com