ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - suceso

النطق
n. incident, event, happening

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - suceso

النطق
1. (general) événement (m); événement fortuit; fait (m)
2. (éxito) succès fou; succès monstre c; succès foudroyant

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - suceso

النطق
n. vorfall, vorgang, vorkommnis, geschehnis, begebenheit, ereignis, sache, verlauf

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - suceso

النطق
n. событие

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - suceso

النطق
n. 사건, 사고


© dictionarist.com