ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sujet

النطق
adj. prone, liable, responsible

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sujet

النطق
adj. prone, liable, responsible

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sujet

النطق
n. guy, chap, geezer

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - sujet

النطق
n. materie, inhalt, anlass, grund, mensch, untertan, gegenstand, thema, sujet, subjekt

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - sujet

النطق
1. (expérience) soggetto (m); oggetto (m) 2. (discussion) argomento (m); soggetto (m) 3. (raison) motivo (m)
4. (écriture) argomento (m); soggetto (m); tema (m) 5. (science) materia (f) 6. (linguistique) soggetto (m)
7. (politique - homme) suddito (m) 8. (personne) soggetto (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - sujet

النطق
1. (expérience) objeto de experiência; cobaia (f) 2. (discussion) tema (m); assunto (m) 3. (raison) motivo (m)
4. (écriture) tema (f); assunto (m); matéria (f) 5. (science) matéria (f) 6. (linguistique) sujeito (m)
7. (politique - homme) súdito (m) 8. (personne) súdito (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - sujet

النطق
n. сюжет (m), тема (m), содержание (m), предмет (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - sujet

النطق
1. (expérience) sujeto (m); sujeto de experimentación 2. (discussion) tema (m); materia (f) 3. (raison) motivo (m)
4. (écriture) materia (f); sujeto (m); tema (m) 5. (science) tema (m); sujeto (m) 6. (linguistique) sujeto (m)
7. (politique - homme) súbdito (m) 8. (personne) sujeto (m)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → التركية - sujet

النطق
[le] neden, sebep; vesile; konu, mevzu; kişi, kimse; özne

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - sujet

النطق
n. sujet (m), thème (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - sujet

النطق
n. soggetto (m), tema (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - sujet

النطق
n. сюжет (n)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - sujet

النطق
n. sujeto (m), tema (m)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - sujet

النطق
i. konu (n), tema (n)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - sujet

النطق
1. (expérience) proefpersoon (m) 2. (discussion) onderwerp (n) 3. (raison) onderwerp (n)
4. (écriture) onderwerp (n); thema (n) 5. (science) studieobject (n) 6. (linguistique) subject (n); onderwerp (n)
7. (politique - homme) onderdaan (m) 8. (personne) subject (n)


© dictionarist.com