ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - trascendente

النطق
adj. transcendent, sublime

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - trascendente

النطق
adj. important; transcendent

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - trascendente

النطق
adj. hervorragend, transzendent

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - trascendente

النطق
a. transzendent, bedeutsam, epochal


dictionary extension
© dictionarist.com