ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - unipotent

النطق
adj. developing into one type of cell or tissue (Biology)
adj. unipotent, developing into one type

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - unipotent

النطق
adj. unipotente (en biologie-se développant à une seule espèce de cellule ou un tissu)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - unipotent

النطق
adj. unipotent (bio., Schlüssel für eine Sorte von Zellen oder von Geweben)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - unipotent

النطق
agg. unipotente (in biologia- si sviluppa in una sola cellula o in una sola membrana)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - unipotent

النطق
adj. unipotente (em biologia- que se desenvolve em um único tipo de célula ou tecido específicos)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - unipotent

النطق
adj. Unipotente (en biología - desarrollo a una sola clase de tejidos o células)

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - unipotent

النطق
adj. unipotent, developing into one type of cell or tissue (Biology)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - unipotent

النطق
bn. unipotent (in biologie-ontwikkelt zich slechts tot een soort van cel of weefsel)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - unipotent

النطق
(形) 分化単能の(植物学)
dictionary extension
© dictionarist.com