ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - upgrade

النطق
‏حسن‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - upgrade

النطق
n. update, installation of a newer version of a program or the replacing of a system component with a newer component (Computers); hill, acclivity; coupon granting a person to an upgrade; act of upgrading
v. improve, raise the quality of, exchange something for another of better quality
n. upgrade, update (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - upgrade

النطق
n. mise à niveau, amélioration, mise à jour, installation d'une version plus récente d'un programme ou remplacement d'un composant du système par un élément plus récent (informatique)
v. monter en grade, élever, avancer, améliorer

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - upgrade

النطق
n. Erweiterung, verbesserte Version, Steigung, (Computer) Ausbau, die Installation eines neuen Programms oder das Umtauschen eines Bauteiles mit einem neueren Bauteil; Upgrade, Kupon der einer Person einen besseren Service jeglicher Art verspricht
v. befördern, verbessern

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - upgrade

النطق
n. tanjakan, pendakian
v. menatar, menatarkan, mengupgrade, meningkatkan
adv. naik

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - upgrade

النطق
s. promozione, rivalutazione; (inform.) aggiornamento di programma con una versione più recente o cambiamento di un componente del sistema con uno più recente; inclinazione, salita
v. promuovere, migliorare la qualità di un prodotto; arricchire (un minerale); passare a una potenza superiore, ampliare la memoria di un elaboratore (informatica); far cambiare di classe (a un passeggero su un aereo)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - upgrade

النطق
v. awansować

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - upgrade

النطق
s. (Informática) atualização, instalação da mais nova versão de um programa ou troca de um componente por outro mais novo; elevação; cupom concedendo a alguém uma atualizacão ou renovação; ato de atualizar ou renovar
v. aumento de nível , aprimoramento

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - upgrade

النطق
с. подъем
г. переводить на более высокооплачиваемую работу, повышать в должности, улучшать породу, обогащать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - upgrade

النطق
s. (inform.) ampliación, versión revisada de un programa o cambio de un componente por otro más nuevo
v. enriquecer, mejorar, mejorar la calidad de

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - upgrade

النطق
s. yükselen, artan
i. yokuş
zf. yokuş yukarı

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - upgrade

النطق
n. підйом
v. робота: переводити на більш високооплачувану роботу, продавати продукти нижчого гатунку по ціні вищого гатунку
adv. угору

ﻑﺮﻨﺴﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - upgrade

upgrade, Upgrade

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - upgrade

النطق
v. improve, raise the quality of, exchange something for another of better quality

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - upgrade

النطق
n. upgrade, update (Computers)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - upgrade

النطق
zn. (in computers) bijwerken, het installeren van een nieuwe verbeterde versie van een programma of het installeren van een nieuw onderdeel in de computer; verbeteren
ww. verbeteren, vernieuwen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - upgrade

النطق
ουσ. ανήφορος
ρήμ. αναβαθμίζω

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → التركية - upgrade

النطق
terfi ettirmek, yükseltmek, bir üst modele geçmek, yenilemek, yokus, çikis, rampa, büyütmek

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - upgrade

النطق
(名) 升级; 更新, 安装程序更新的版本或用更新的零件替换系统零件 (计算机用语); 山丘, 上坡
(动) 使升级, 改良品种, 提升

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - upgrade

النطق
(名) 升級, 上坡, 上升
(動) 使升級, 改良品種, 提升

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - upgrade

النطق
n. चढ़ाव, उभाड़, अभ्युत्थान, तरक़्क़ी, उन्नति
v. उतार देना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - upgrade

النطق
(動) 昇格させる
(名) (コンピュータ)アップグレード, ソフトの新バージョンのインストールまたはシステムの機能をより新しいものと取り替えること; 上り坂; グレードアップを認めるクーポン; アップグレードすること

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - upgrade

النطق
명. 치받이, 치받이길, 증가
동. 승진시키다, 개선하다, 품질을 개량하다

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - upgrade

النطق
[das]升级。更新。


dictionary extension

الأزمنة

Present participle: upgrading
Present: upgrade (3.person: upgrades)
Past: upgraded
Future: will upgrade
Present conditional: would upgrade
Present Perfect: have upgraded (3.person: has upgraded)
Past Perfect: had upgraded
Future Perfect: will have upgraded
Past conditional: would have upgraded
© dictionarist.com