ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - vectorial

النطق
adj. of or related to a vector (straight segment with length and direction, mathematical expression denoting size and direction)
adj. vectorial, of or related to a vector (straight segment with length and direction, mathematical expression denoting size and direction)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - vectorial

النطق
adj. vectoriel (relatif à un segment de droite augmenté qui distingue une origine et une extrémité)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - vectorial

النطق
adj. Vektor (physikal. od. math. Größe, die durch ein Pfeil dargestellt wird u. durch Angriffspunkt, Richtung und Betrag festgelegt ist)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - vectorial

النطق
agg. (Mat, Fis) vettoriale

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - vectorial

النطق
adj. vetorial, de vetor (linha reta que possue comprimento e direção, expressão matemática que indica tamanho e direção)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - vectorial

النطق
a. vectorial

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - vectorial

النطق
векториальный; векторный

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - vectorial

النطق
adj. vectorial

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - vectorial

النطق
vektörel, vektör veya vektörlere ait, yöneysel, vektöryel, vektoryal

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - vectorial

a. vectorial

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - vectorial

النطق
[vectorial] adj. vectorial, of or related to a vector (straight segment with length and direction, mathematical expression denoting size and direction)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - vectorial

النطق
bn. van vector (recht stuk met lengte en richting)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - vectorial

النطق
(Lex). επίθ. μαθ. ανυσματικός, διανυσματικός

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - vectorial

النطق
a. vektoriell, vektorial

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - vectorial

النطق
(形) ベクトルの(方向を指し示す直線, 数学的に大きさとサイズを表すもの)


dictionary extension
© dictionarist.com