ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - venia

النطق
n. pardon, forgiveness, clemency

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - venia

النطق
[vena (f)] n. vena, vein; streak

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - venia

النطق
n. erlaubnis, verneigung


dictionary extension
© dictionarist.com