ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - viveri

النطق
(mpl) ] n. food, supply

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - viveri

النطق
(generi alimentari) vivres (mp); victuailles (fp); denrées (fp)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - viveri

النطق
n. verpflegung, proviant, nahrungsmittel, lebensmittel


dictionary extension
© dictionarist.com